PENGAJIAN AM STPM : DASAR DALAM NEGARA

STPM 2008
• Meningkatkan produktiviti dan prestasi pengurusan
• Menekankan kerajinan dan disiplin kerja

1. Pernyataan di atas merujuk kepada
A. Dasar Penswastaan
B. Dasar Pandang ke Timur
C. Dasar Perindustrian Negara
D. Dasar Persyarikatan Malaysia

2. Yang manakah bidang tumpuan pembangunan yang menjadi teras Dasar Bioteknologi Negara?
I. Sumber manusia
II. Sektor luar Bandar
III. Penjagaan kesihatan
IV. Pembukaan tanah baru
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan IV
D. III dan IV

• Mewujudkan persekitaran yang kondusif bagi menggalakkan pembangunan sosial
• Mewujudkan keseimbangan ekonomi antara kawasan bandar dan luar bandar

3. Pernyataan di atas merujuk kepada
A. Dasar Sosial Negara
B. Dasar Perbandaran Negara
C. Dasar Perindustrian Negara
D. Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara

4. Yang manakah strategi yang akan dilaksanakan dalam Rancangan Malaysia Ke-9?
I. Mengukuhkan Industri Kecil dan Sederhana
II. Memajukan tanah baru di bawah agensi FELDA
III. Melahirkan sumber manusia yang berpengetahuan dalam bidang sains dan teknologi
IV. Meningkatkan daya pengeluaran golongan petani dengan memberikan bantuan subsidi
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan IV
D. III dan IV

5. Yang manakah yang benar tentang Pelan Induk Perindustrian 3 (PIP3)?
I. Meningkatkan pembangunan modal insan dalam industri
II. Menjadikan Malaysia sebagai pembekal industri produk halal
III. Menggalakkan penggunaan barangan industri buatan Malaysia
IV. Membanyakkan industri berat untuk melonjakkan hasil perindustrian
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

Pentadbiran awam dikehendaki memberikan perkhidmatan yang cepat dan cekap kepada sektor swasta bagi menyokong usaha meningkatkan daya saing negara

6. Yang manakah dasar yang membantu mencapai matlamat di atas?
A. Dasar Persyarikatan Negara
B. Dasar Telekomunikasi Negra
C. Dasar Fizikal Negara
D. Dasar Penswastaan

Kemudahan infrastruktur dibangunkan oleh pihak swasta dan diserahkan kepada kerajaan selepas tamat tempoh konsesi

7. Bentuk penswastaan yang sesuai dengan penyataan di atas ialah
A. Pajakan
B. Penjualan asset
C. Bina-kendali-pindah
D. Kontrak pengurusan

Sebuah firma tempatan yang terlibat dalam pengeluaran perabot telah memperluas pasarannya ke negara China, Timur Tengah, dan Afrika

8. Pencapaian firma di atas sejajar dengan pelaksanaan
A. Dasar Penswastaan
B. Dasar Pandang ke Timur
C. Dasar Sogoshosha Malaysia
D. Dasar Persyarikatan Malaysia

9. Yang manakah yang merujuk kepada Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara?
I. Menggunakan sumber negara secara maksimum
II. Mempercepat pertumbuhan ekonomi negara
III. Memperbaik imbangan pembayaran negara
IV. Mengawal harga komoditi eksport negara
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan IV
D. III dan IV

• Tenaga Nasional Berhad
• Telekom Malaysia Berhad

10. Kewujudan syarikat di atas dapat dikaitkan dengan pelaksanaan
A. Dasar Penswastaan
B. Dasar Perindustrian Negara
C. Dasar Persyarikatan Malaysia
D. Dasar Telekomunikasi Negara

• Memulihara dan menggunakan sumber-sumber asli secara mapan
• Meningkatkan sekuriti makanan

11. Pernyataan di atas merujuk kepada objektif
A. Dasar Pertanian Negara Ketiga
B. Dasar Perindustrian Negara Ketiga
C. Dasar Sains dan Teknologi Negara
D. Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara

12. Yang manakah implikasi rangka Dasar Automotif Nasional
A. Penyekatan kemasukan kereta import
B. Pengurangan bilangan kereta bermotor
C. Peningkatan cukai eksport kereta nasional
D. Penurunan cukai import ke atas kereta keluaran Negara ASEAN
STPM 2007
13. Yang manakah usaha ke arah merangsang sektor automotif negara?
I. Memperbaik teknologi dan modal insan
II. Membatalkan permit import semua jenis kenderaan terpakai
III. Meningkatkan cukai import kenderaan dari Negara-negara ASEAN
IV. Menjadikan Malaysia pusat serantau untuk pembuatan dan pengedaran kenderaan
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

14. Yang manakah dasar yang diwujudkan untuk mengatasi masalah antara sektor swasta dengan sektor awam?
A. Dasar Penswastaan
B. Dasar Pandang ke Timur
C. Dasar Perindustrian Negara
D. Dasar Persyarikatan Malaysia
15.
Dasar/Kempen Matlamat
P Dasar Perindustrian Negara I Mengurangkan pengimportan barangan
Q Dasar Telekomunikasi Negara II Mengoptimumkan sumber negara
R Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara III Melahirkan masyarakat bermaklumat
S Kempen Belilah Barangan Buatan Malaysia IV Membolehkan sektor pembuatan berkembang selaras dengan penggunaan teknologi terkini

Yang manakah padanan yang betul antara dasar/kempen dengan matlamatnya?

P Q R S
A I III IV II
B II IV III I
C II III IV I
D IV III II I

16. Yang manakah objektif Dasar Sosial Negara?
I. Memastikan bahawa keperluan asas individu, keluarga dan masyarakat dipenuhi
II. Menambah bilangan penduduk untuk mengukuhkan keselamatan Negara
III. Mengembangkan dan mengukuhkan budaya niaga yang berdaya saing
IV. Membangunkan dan memperkasakan insane sepanjang hayat
A. I dan III
B. I dan IV
C. II dan III
D. II dan IV

17. Yang manakah penyataan yang benar tentang Rancangan Lima Tahun Malaysia?
A. Menjadi garis panduan pelaksanaan pembangunan negara
B. Merupakan rangka rancangan pembangunan jangka panjang
C. Menggariskan punca perolehan sumber pendapatan kerajaan
D. Merangkumi dasar pembangunan sektor awam dan sektor swasta

18. Yang manakah strategi untuk membangunkan sektor perkhidmatan sebagai punca baru pertumbuhan ekonomi negara?
I. Mempromosikan pelancongan kesihatan
II. Menggalakkan pengeluaran komoditi pertanian
III. Menyediakan tapak bagi kegiatan perindustrian berat
IV. Menjadikan Malaysia pusat kecemerlangan pendidikan
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

19. Yang manakah ciri ekonomi berasaskan pengetahuan?
I. Tumpuan yang lebih banyak kepada pasaran tempatan
II. Peningkatan produktiviti dalam semua aspek ekonomi
III. Pembangunan teknologi maklumat dan komunikasi
IV. Tenaga buruh yang berpendidikan tinggi
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

20. Yang manakah dimensi baru dalam Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga?
A. Pembangunan wilayah
B. Pembangunan sektor swasta
C. Pembangunan alam sekitar yang mampan
D. Pembangunan ekonomi berasaskan pengetahuan
STPM 2006
• Menggalakkan persaingan dan peningkatan produktiviti
• Mengurangkan peranan pihak kerajaan dalam aktiviti sosioekonomi negara

21. Pernyataan di atas merujuk kepada
A. Dasar Penswastaan
B. Dasar Persyarikatan Malaysia
C. Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara
D. Dasar Pengurangan Beban Perbelanjaan Awam

22. Dasar Pandang Ke Timur bertujuan untuk memperlihatkan perubahan dalam agensi kerajaan dari segi
I. Sikap pekerja
II. Struktur pentadbiran
III. Skim perjawatan pekerja
IV. Pembahagian kuasa pentadbiran
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

23. Dasar Sosial Negara ialah dasar induk yang merangkumi dasar pembangunan sosial yang berteraskan
I. Ideologi politik
II. Strata masyarakat
III. Perlembagaan Persekutuan
IV. Prinsip-prinsip Rukun Negara
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

• Menganggap negara sebagai entiti perniagaan yang dimiliki bersama
• Kejayaan pembangunan negara bergantung pada kerjasama antara sektor awam dengan sektor swasta

24. Pernyataan di atas merujuk kepada
A. Dasar Penswastaan
B. Dasar Perindustrian Berat
C. Dasar Sogoshosha Malaysia
D. Dasar Persyarikatan Malaysia

25. Antara yang berikut, yang manakah usaha untuk membangunkan “K-Ekonomi” mengikut Pelan Induk Ekonomi Berasaskan Pengetahuan?
I. Merapatkan jurang digital
II. Membangunkan sistem infostruktur
III. Meningkatkan kadar pertumbuhan penduduk
IV. Mengadakan kawalan terhadap kemasukan pekerja asing tanpa izin
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan IV
D. III dan IV

26. Antara yang berikut, yang manakah yang benar tentang objektif penubuhan Pelan Tindakan Pembangunan Belia Nasional?
I. Memperkasakan Program Rakan Muda
II. Mewujudkan usahawan belia yang berdaya saing dan berintegriti
III. Mewajibkan belia menjadi ahli mana-mana pertubuhan setempat
IV. Mewajibkan belia yang menganggur menyertai program latihan di Institut Kemahiran Belia Negara
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

Objektif:
• Menghasilkan ubat yang berkesan daripada sumber asli
• Membina kemampuan sumber tenaga yang mesra alam

27. Objektif di atas merujuk kepada
A. Dasar Perhutanan Negara
B. Dasar Perindustrian Negara
C. Dasar Bioteknologi Negara
D. Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara

28. Antara yang berikut, yang manakah objektif Dasar Pertanian Negara Ketiga(DPN3)?
I. Mewujudkan program satu kampung satu produk
II. Mewujudkan sumber pertumbuhan yang baru
III. Meningkatkan penglibatan pelabur asing
IV. Meningkatkan sekuriti makanan
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan IV
D. III dan IV

Matlamat:
• Mewujudkan sebuah masyarakat Malaysia yang maju dan mantap dari segi sosial, ekonomi dan teknologi
• Memberikan peluang kepada setiap anggota masyarakat untuk memperkembang potensi diri secara optimum

29. Antara yang berikut, yang manakah yang dilaksanakan untuk merealisasikan matlamat di atas?
A. Dasar Sosial Negara
B. Dasar Sains dan Teknologi
C. Pelan Pemulihan Ekonomi Negara
D. Pelan Induk Ekonomi Berasaskan Pengetahuan
STPM 2005
Menghapuskan sifat “permusuhan” antara sektor awam dengan sektor swasta dengan menggalakkan perkongsian maklumat

30. Pernyataan di atas merujuk kepada
A. Dasar Penswastaan
B. Dasar Persyarikatan Malaysia
C. Dasar Pembangunan Nasional
D. Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara

31. Antara yang berikut, yang manakah yang benar tentang penubuhan Danaharta Nasional Berhad di bawah Majlis Tindakan Ekonomi Negara (MTEN)?
A. Menerbitkan bon kerajaan
B. Menggalakkan pelaburan asing
C. Menentukan pengaliran keluar dan masuk mata wang
D. Mengambil alih syarikat yang menghadapi masalah kewangan

32. Antara yang berikut, yang manakah objektif Dasar Pertanian Negara Ketiga (DPN3)?
I. Meningkatkan pengeluaran makanan
II. Memperluas penyertaan agensi awam
III. Meningkatkan daya saing sektor pertanian
IV. Mengutamakan pengeksportan bahan mentah

A. I dan II
B. I dan III
C. II dan IV
D. III dan IV

33. Antara yang berikut, yang manakah strategi yang digunakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi negara?
I. Memperkukuh daya saing negara
II. Membangunkan semula sektor pertanian
III. Memiliknegarakan syarikat-syarikat asing
IV. Mengawal kemasukan pelaburan langsung asing
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

• Menyatupadukan rakyat Malaysia
• Melahirkan tenaga kerja untuk keperluan semasa

34. Pernyataan di atas merujuk kepada
A. Dasar Sosial Negara
B. Dasar Kependudukan
C. Dasar Pelajaran Kebangsaan
D. Dasar Kebudayaan Kebangsaan

35. Antara yang berikut, yang manakah yang berkaitan dengan Dasar Wawasan Negara?
I. Melahirkan masyarakat yang liberal dan lantang bersuara
II. Meningkatkan produktiviti melalui peningkatan pengetahuan
III. Menghasilkan barangan dan perkhidmatan yang berdaya saing
IV. Merapatkan jurang antara sektor swasta dan sektor awam
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

36. Antara yang berikut, yang manakah elemen bagi program terdahulu yang dikekalkan dalam Dasar Wawasan Negara?
I. Kesaksamaan ekonomi
II. Membasmi kemiskinan
III. Pembangunan ekonomi berasaskan pengetahuan
IV. Meningkatkan daya saing untuk menghadapi cabaran globalisasi
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan IV
D. III dan IV

STPM 2004
Strategi:
• Menggalakkan penswastaan
• Mengawal projek-projek mega

37. Pernyataan di atas merujuk kepada
A. Dasar Produktiviti
B. Dasar Penswastaan
C. Dasar Persyarikatan Malaysia
D. Dasar Pengurangan Beban Perbelanjaan Awam

• Dasar Pandang Ke Timur
• Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam Dalam Pentadbiran

38. Persamaan dalam dasar-dasar di atas adalah untuk
I. Mempelbagaikan kegiatan ekonomi negara
II. Memupuk ciri-ciri kepimpinan yang boleh dicontohi
III. Melahirkan pekerja yang mempunyai etika kerja yang positif
IV. Mewujudkan kerjasama erat antara sektor awam dengan sektor swasta
STPM 2003
39. Yang manakah antara yang berikut benar tentang Dasar Sogoshosha?
I. Usaha sama pelabur asing
II. Tumpuan pasaran domestik
III. Rangkaian perniagaan antarabangsa
IV. Usaha mengembangkan perniagaan berskala besar
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan IV
D. III dan IV

• Membentuk disiplin diri, amanah, dan dedikasi dalam kerja
• Hormat-menghormati sesame insan
• Mewujudkan masyarakat bermoral

40. Pernyataan di atas merujuk kepada
A. Dasar Pandang Ke Timur
B. Dasar Kebudayaan Kebangsaan
C. Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam
D. Dasar Kepimpinan Melalui Teladan

41. Yang manakah benar tentang Rangka Rancangan Jangka Panjang ke-3 (RRJP3) Dasar Wawasan Negara?
A. Membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan
B. Meneruskan pembangunan tanah dan wilayah
C. Melancarkan Pelan Induk Perindustrian
D. Membangunkan sektor perlombongan
STPM 2002
• Kedah Cement Holdings Berhad
• Petro-Pipe Industries Sdn. Bhd

42. Projek-projek di atas telah dilaksanakan melalui
A. Dasar Sogoshosha
B. Dasar Penswastaan
C. Dasar Persyarikatan
D. Dasar Perindustrian Berat

43. Yang manakah benar tentang matlamat Wawasan 2020?
I. Pembasmian kemiskinan mengikut wilayah
II. Penekanan terhadap nilai kekeluargaan
III. Penggunaan sumber secara optimum
IV. Pengagihan ekonomi yang seimbang
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan IV
D. III dan IV

Dasar Pertanian Negara III (1998-2010)
Matlamat : Memaksimumkan pendapatan melalui penggunaan
sumber secara optimum dalam sektor pertanian

44. Yang manakah yang berkaitan dengan strategi pelaksanaan Dasar Pertanian Negara yang Ketiga?
I. Menggalakkan tanaman hutan
II. Merangka Rancangan Buku Hijau
III. Meningkatkan sekuriti makanan
IV. Kajian baru pertanian melalui industri bioteknologi
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan IV
D. III dan IV

• Melibatkan pembukaan tanah baru
• Mewujudkan pembangunan in-situ
• Meningkatkan pembangunan sosial

45. Strategi di atas merupakan matlamat
A. Dasar Pertanian Negara
B. Amanah Ikhtiar Malaysia
C. Dasar Pembangunan Nasional
D. Rangka Rancangan Jangka Panjang Ke-2

STPM 2001
• Sistem pengurusan yang lebih cekap
• Pekerja yang setia dan berdedikasi

46. Pernyataan di atas adalah langkah-langkah bagi
A. Dasar Penswastaan
B. Dasar Persyarikatan
C. Dasar Pandang Ke Timur
D. Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara

• Syarikat-syarikat Malaysia telah meluaskan pelaburannya di Uganda, Kenya, Zimbabwe dan Tanzania
• Pelaburan dalam sektor perladangan, hiburan, hartanah dan telekomunikasi adalah secara usaha sama

47. Penyataan di atas adalah berkaitan dengan
A. Dasar Sogoshosha
B. Pertubuhan Komanwel
C. Kerjasama Selatan-Selatan
D. Pertubuhan Perdagangan Sedunia (WTO)

48.

Perubahan Struktur Perubahan Sikap Latihan dan Kursus

X dalam gambar rajah di atas merujuk kepada
I. Skim Latihan Kepenggunaan
II. Program Kemajuan Eksekutif
III. Skim Latihan Pembangunan Usahawan
IV. Program Menambah Sekolah-sekolah Teknik
A. I dan III
B. I dan IV
C. II dan III
D. II dan IV

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: